ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.
1. W oparciu o ustawę  „Prawo o Stowarzyszeniachr” z dnia 7 kwietnia 1989 r.
( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz.855 z późn. zm.) zwane dalej „Ustawą” tworzy się
Stowarzyszenie pod nazwą STOWARZYSZENIE HISTORYCZNO-EKSPLORACYJNE
"ODKRYWCY" zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie działa w oparciu o Ustawę, niniejszy Statut oraz
Regulamin Wewnętrzny Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej STOWARZYSZENIE „ODKRYWCY”.

4. Stowarzyszenie może używać nazwy w języku obcym.

§2.
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, niezależnym zrzeszeniem osób o charakterze otwartym. Stoi ponad podziałami politycznymi, religijnymi i społecznymi oraz nie reprezentuje interesów żadnych innych podmiotów - organizacji, partii czy instytucji.

§3.
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą stowarzyszenia jest Koszalin.

§4.
1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacjio podobnych celach statutowych.

2. Decyzję o członkostwie Stowarzyszenia w organizacjach, o których mowa w ust. 1
podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

3. Stowarzyszenie w organizacjach wymienionych w ust. 1 mogą reprezentować członkowie Zarządu.

§5.
1. Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie może ustanawiać znaki graficzne oraz odznaki organizacyjne i honorowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz może wydawać legitymacje będące potwierdzeniem członkostwa w Stowarzyszeniu.

§6.
1. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit - działa opierając się na pracy społecznej
członków.

2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników
na zasadzie odpłatności.


ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7.
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

1. Kreowanie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się
działalnością poszukiwawczą.

2. Opracowanie kodeksu eksploracji zgodnego z istniejącym prawem.

3. Podejmowanie zgodnej z prawem, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę wszelkich śladów i świadectw historii regionów i kraju.

4. Informowanie i upublicznianie efektów działalności eksploracyjnej.

5. Nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy innymi stowarzyszeniami,
muzeami, instytucjami, których działalność związana jest z historią regionu i kraju, mających na celu jak najlepsze wykorzystanie wiedzy i umiejętności
w zakresie dokumentacji i eksploracji.

6. Uzupełnianie i wzbogacanie kolekcji muzealnych o przedmioty odnalezione
w trakcie prowadzonych działań eksploracyjnych, w szczególności w muzeach, które
współpracują ze Stowarzyszeniem.

7. Organizowanie imprez, wystaw tematycznych, odczytów, pokazów i innych form informacji na temat historii miejsc, w których prowadzona jest działalność
eksploracyjna Stowarzyszenia.

8. Podejmowanie działań edukacyjnych, mających na celu zainteresowanie młodzieży historią regionu i kraju. Organizacja wydarzeń integracyjnych dla środowiska
eksploracyjnego.

9.  Organizowanie zespołów roboczych i struktur wspomagających realizację wspólnych projektów i programów, w tym z partnerami instytucjonalnymi, mających na celu realizację wybranych celów Stowarzyszenia.

10. Poznawanie prawa z zakresu badań eksploracyjnych w kraju i zagranicą.

11. Przedkładanie odpowiednim organom (w tym ustawodawczym) zmian prawnych mających na celu zharmonizowanie przepisów z rozwiązaniami istniejącymi w innych

krajach, w szczególności w krajach Unii Europejskiej.

12. Krzewienie informacji o działalności Stowarzyszenia w środowisku historyków,
archeologów, instytucji edukacyjnych oraz jednostek samorządowych w celu budowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwania partnerów
do wspólnych działań eksploracyjnych.

13. Proponowanie pomocy w pracach archeologicznych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i innych związanych z poznawaniem i dokumentowaniem historii
regionu i kraju.

14. Podejmowanie działań, mających na celu ochronę ojczystych dóbr kultury i przyrody, w tym ochronę szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego Polski.

15. Piętnowanie grabieżczej, nielegalnej eksploracji, dewastowania historycznych miejsc pamięci i wszelkiej działalności szkodliwej dla dóbr dziedzictwa kulturowego
i środowiska naturalnego.

16. Wspomaganie członków Stowarzyszenia w ich dążeniach do podwyższania wiedzy
i umiejętności przydatnych do osiągania wysokiej jakości podejmowanych działań,
zgodnych z celami Stowarzyszenia.

17. Organizowanie wspólnych form szkoleniowych na rzecz członków Stowarzyszenia, dotyczących historii Polski, miejsc pamięci i dziedzictwa kulturowego, a także metod i technik związanych z bezpieczną i zgodną z prawem
działalnością eksploracyjną.

§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
 
1. Przygotowywanie legalnych, jawnych akcji eksploracyjnych opartych o niezbędne,
określone prawem pozwolenia, zgodnie z celami Stowarzyszenia.

2. Współpracę z instytucjami państwowymi, muzeami, stowarzyszeniami, organami
administracji rządowej, samorządami terytorialnymi, organizacjami ochrony przyrody
i środowiska naturalnego oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą
w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia.
3. Opracowywanie dokumentacji: raportów, opinii, ocen i wniosków dotyczących rozwiązań prawnych z zakresu eksploracji i przedkładanie ich
odpowiednim podmiotom.

 4. Przedkładanie administracji rządowej, samorządowej oraz innym podmiotom postulatów i opinii wynikających z działalności Stowarzyszenia.

5. Uczestniczenie w grupach konsultacyjnych, roboczych i celowych podejmujących działania na rzecz poprawy statusu prawnego i wizerunku eksploratorów w Polsce.

6. Uczestniczenie w dyskusjach na forach krajowych i międzynarodowych organizacji, w tym także na forach internetowych zajmujących się problematyką eksploracji.

7. Udział w konferencjach, sympozjach i innych imprezach o tematyce eksploracyjnej,
organizowanych w kraju i za granicą.

8. Organizowanie wystaw, targów, imprez, których cel zgodny jest
z celami Stowarzyszenia.

9. Prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej, edukacyjnej
na temat eksploracji.

10. Organizowanie różnych form upowszechniania celów działania Stowarzyszenia.

11. Organizowanie różnych form kształcenia Członków Stowarzyszenia odpowiadających celom statutowym Stowarzyszenia i podwyższających
jakość podejmowanych działań.
 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA - PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych, w tym Członków-Założycieli
2. Wspierających
3. Honorowych
 
§ 10.
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która zostanie przyjęta przez Zarząd.

2. Członkowie-Założyciele Stowarzyszenia stają się Członkami Zwyczajnymi z chwilą
zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 
3. Członkiem Wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna (polska lub
zagraniczna), popierająca działalność Stowarzyszenia, deklarująca pomoc w postaci
aktywnego współdziałania i wspierania Stowarzyszenia, w tym także w formie
finansowej, rzeczowej lub merytorycznej.
 
4. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna (polska lub zagraniczna),
która szczególnie zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

 § 11.
1. Członków Zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie:

1) pisemnej deklaracji członkowskiej oraz
2) pozytywnej opinii Dwóch Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

<< Poprzednia strona | 1 | 2 | 3 | 4 |