2. Przyjmowanie Członków Zwyczajnych ma miejsce tylko podczas
Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia.

3. Członkowie-Założyciele są przyjęci w poczet Stowarzyszenia
na podstawie wpisania sięna Listę Członków-Założycieli na Spotkaniu Założycielskim, bez konieczności wypełniania pisemnej deklaracji, o której mowa w ust. 1.

4. W przypadku odmowy przez Zarząd przyjęcia osoby w poczet
Członków Zwyczajnych, kandydatowi przysługuje odwołanie
do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

5. O ponownym przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych osób,
które były uprzednio Członkami Zwyczajnymi, rozstrzyga na podstawie
uchwały Zarząd.

6. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony przez Zarząd w prawach
członkowskich w przypadku zalegania z zapłatą składek członkowskich l
ub działania na niekorzyść Stowarzyszenia.

7. Członków Wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia oraz deklaracji wsparcia. Dokumentem wiążącym w przypadku członkostwa Członka Wspierającego jest Umowa pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia a Członkiem
Wspierającym, określająca okres, formę i wysokość wsparcia na rzecz Stowarzyszenia. Umowę taką podpisuje się w terminie 14 dni po otrzymaniu przez Zarząd pisemnego zgłoszenia Członka Wspierającego.

8. Członek Wspierający, będący osobą prawną może działać przez upoważnionych przedstawicieli. Przedstawiciel Członka Wspierającego będący osobą fizyczną może zostać jednocześnie Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia, na zasadach ogólnych.

9. Godność Członka Honorowego nadaje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu.
 
§ 12.
1. Członek Zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zgromadzeniach
Członków Stowarzyszenia,
3) uczestniczyć w zebraniach, spotkaniach i wydarzeniach organizowanych
przez Stowarzyszenie,
4) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
5) korzystać z urządzeń i majątku Stowarzyszenia na warunkach określonych
przez  Zarząd.
6) korzystać z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia,
7) wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń Członków Stowarzyszenia,
sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

8) używać odznaki i legitymacji Stowarzyszenia.

2. Członek Wspierający ma prawo:
brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,
poprzez swojego przedstawiciela, będącego jednocześnie Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia, uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia,
3) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie,
5) korzystać z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia,
6) wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia i sprawozdań
z działalności Stowarzyszenia,
7) poprzez swojego przedstawiciela, będącego jednocześnie Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia, używać odznaki i legitymacji Stowarzyszenia.

3. Członek Honorowy ma:
wszystkie prawa członka wspierającego za wyjątkiem głosu stanowiącego w Walnych Zgromadzeniach, chyba że wywodzi się z grona Członków Zwyczajnych - zachowuje wtedy wszystkie prawa Członka Zwyczajnego.
 
§ 13.
1. Członek Zwyczajny ma obowiązek:

1) brać aktywny udział w życiu i pracach Stowarzyszenia i wspomagać
realizację jego celów,
2) przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminu Wewnętrznego
i Uchwał władz Stowarzyszenia,
3) opłacać regularnie składki członkowskie według zasad ustalonych przez
Walne Zgromadzenie,
4) propagować w swoich działaniach cele Stowarzyszenia,
5) dbać o majątek i dobre imię Stowarzyszenia

2. Członek Wspierający ma obowiązek:

1) aktywnego włączania się do działalności statutowej Stowarzyszenia,
2) stosowania się do postanowień Statutu, Regulaminu Wewnętrznego
i Uchwał władz Stowarzyszenia
3) wspierania działalności Stowarzyszenia zgodnie z formami wsparcia zadeklarowanymi i określonymi w umowie, o której mowa w § 11 ust. 7,
4) godnego reprezentowania Stowarzyszenia.

3. Członek Honorowy ma obowiązek:

popierać działalność statutową Stowarzyszenia, a gdy wywodzi się z grona Członków Zwyczajnych, ma także wszystkie obowiązki Członka Zwyczajnego.
Członek Honorowy jest jednak zwolniony ze wszystkich opłat
na rzecz Stowarzyszenia, w tym także z konieczności opłacania
składek członkowskich.
 

1. Członkostwo Zwyczajne wygasa na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) skreślenia z listy członków przez Zarząd w wyniku zalegania z zapłatą składek
członkowskich przez okres 6 miesięcy od określonego uchwałą terminu ich
uiszczenia, mimo pisemnego upomnienia kierowanego przez Zarząd,
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu, za rażące naruszenie
postanowień Statutu, Regulaminu Wewnętrznego lub Uchwał władz Stowarzyszenia
z inicjatywy Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej lub też na wniosek przynajmniej
5 innych Członków Zwyczajnych złożony Zarządowi,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu skazania Członka Zwyczajnego
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne,
5) śmierci Członka.
 
2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu, członek ma
prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, pismem
kierowanym do Zarządu Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od dnia doręczenia członkowi
uchwały o skreśleniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków podjęta w kwestii
odwołania jest ostateczna.

3. Członkostwo wspierające wygasa na skutek:

1) dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa, zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
2) utraty osobowości prawnej w przypadku członka instytucjonalnego,
3) niepłacenia składek przez co najmniej rok od terminu ich uiszczenia,
4) wygaśnięcia umowy, o której mowa w § 11 ust. 7, umowa zawarta na czas
określony lub rozwiązania takiej umowy w inny przewidziany prawem sposób;
5) wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd, z powodu rażących działań
na szkodę Stowarzyszenia.
 
 ROZDZIAŁ IV
WŁADZE I ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA

§ 15.
1.Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwane dalej
Walnym Zgromadzeniem,
2) Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem,
3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
Członkowie tych władz pełnią swoje funkcje honorowo i są wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów,
w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.

3. Walne Zgromadzenie stanowią Członkowie Zwyczajni.

4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć (bez prawa do głosu
stanowiącego) Członkowie Wspierający, Członkowie Honorowi
oraz inne zaproszone osoby.

5. Członkowie wybrani do Władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję przez
nieograniczoną liczbę kadencji.

§ 16.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 
§ 17.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku. Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata.

2. Termin i miejsce obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie, a także porządek obrad ustala Zarząd i zawiadamia o nich członków Stowarzyszenia pisemnie,
co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem.

3. Regulamin obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz regulamin wyboru władz naczelnych Stowarzyszenia proponuje Zarząd.

4. Obrady Walnego Zgromadzenia powinny być prowadzone zgodnie
z zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie porządkiem obrad.

§ 18.
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad
jeżeli liczba obecnych członków wynosi:
1) w pierwszym terminie co najmniej ˝ uprawnionych do głosowania,
2) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, o ile wszyscy Członkowie Stowarzyszenia zostali powiadomieni o terminie i porządku obrad, zgodnie z postanowieniami § 17, ust. 2.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym, jeżeli w odniesieniu do danego tematu uchwały
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 
§ 19.
1. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo zgłaszania pisemnych wniosków
dotyczących kwestii poruszanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
za pośrednictwem Zarządu, kierując pismo do Zarządu lub informując Zarząd
w inny dostępny sposób w terminie co najmniej 14 dni
przed Walnym Zgromadzeniem.

2. O przyjęciu do rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w późniejszym terminie
decyduje Walne Zgromadzenie.