§ 20.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym czasie
i jest zwoływane przez Zarząd:

1) z inicjatywy własnej,
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej kierowany do Zarządu,
3) na pisemny wniosek 1/3 liczby Członków Zwyczajnych kierowany do Zarządu.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu
miesiąca od daty otrzymania uprawnionego wniosku o jego zwołanie.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, a tryb i sposób jego przeprowadzenia jest identyczny jak w przypadku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 21.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia, priorytetów
działania i budżetu Stowarzyszenia proponowanych przez Zarząd,
2) uchwalanie Regulaminu Wewnętrznego Stowarzyszenia i zmian w jego zapisach,
3) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
w głosowaniu jawnym, zgodnie z § 15, ust. 2 niniejszego Statutu,
4) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) decydowanie o nabywaniu nieruchomości przez Stowarzyszenie, a także
o zbywaniu, bądź obciążaniu nieruchomości stanowiących majątek Stowarzyszenia,
6) nadawanie godności Członka Honorowego,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich opłacania,
8) uchwalanie planów działania Stowarzyszenia i planów finansowych
proponowanych przez Zarząd,
9) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
sprawozdań finansowych, a także podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez Członków
Stowarzyszenia lub jego Władze oraz podejmowanie Uchwał w sprawach
wniesionych pod obrady.
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym m.in. odnośnie wykluczenia,
skreślenia z listy członków lub nie przyjęcia w poczet członków,
12) podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu,
rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
13) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji,

 § 22.
1. Zarząd jest organem wykonawczym, kieruje działalnością Stowarzyszenia,
odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem i reprezentuje
Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarządu składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, oraz Sekretarza i Skarbnika. W przypadku gdy skład Zarządu liczy więcej niż 3 osoby, wybiera się także Zastępcę Prezesa.

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Prezes Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu w każdej chwili, zawiadamiając o tym pozostałych członków zarządu za pośrednictwem
dowolnego środka komunikacji, w tym telefonu bądź e-maila, z odpowiednim
wyprzedzeniem. Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch innych Członków Zarządu, w terminie nie
później niż 7 dni od wpłynięcia wniosku.

5. Zarząd określa podział czynności pomiędzy Członków Zarządu. W celu ustalenia szczegółowych zasad oraz trybu pracy, Zarząd może uchwalić
Regulamin pracy Zarządu.

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby Członków Zarządu. W przypadku równości liczby głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Zastępcy Prezesa Zarządu,
o ile został wybrany.

7. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia
i jego Dyrektora.

8. Do czasu powołania Biura Stowarzyszenia pracami administracyjno-biurowymi kieruje Sekretarz Stowarzyszenia, a nadzór nad bieżącymi finansami Stowarzyszenia, w tym nad składkami członkowskimi sprawuje Skarbnik.

9. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach niemajątkowych, w tym do
podpisywania dokumentów, uprawnieni są jednoosobowo: Prezes, Zastępca Prezesa oraz Skarbnik. Do podpisywania bieżącej korespondencji z Członkami Stowarzyszenia oraz pism kierowanych do innych instytucji, uprawniony jest także Sekretarz Stowarzyszenia oraz pozostali Członkowie Zarządu.

10. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach majątkowych, do składania oświadczeń woli, w tym do zawierania umów, zaciągania zobowiązań oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu (reprezentacja łączna).

§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
1) inicjowanie działań statutowych zgodnych z celami działania Stowarzyszenia,
2) przygotowywanie merytorycznych i finansowych planów pracy i przedkładanie ich
do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
4) kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia,
5) czuwanie nad realizacją postanowień Statutu, Regulaminu Wewnętrznego i Uchwał
Stowarzyszenia i rozpoznawanie naruszeń ich zapisów,
6) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

proponowanie ich porządku dziennego i regulaminu obrad oraz regulaminu
wyboru władz naczelnych,
7) przedstawianie własnych wniosków oraz wniosków zgłoszonych Zarządowi
na Walne Zgromadzenie przez Członków Stowarzyszenia,
8) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia o nadawanie
godności Członka Honorowego,
9) ustalanie i uchylanie regulaminów wewnętrznych, innych niż te zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia, ustalanie wzorów odznak i legitymacji oraz nadawanie odznak Stowarzyszenia,
10) upominanie, udzielanie nagan, zawieszanie w czynnościach oraz wykluczanie Członków Stowarzyszenia w przypadkach dokonania przez nich czynności podjętych przeciwko Statutowi i Uchwałom władz Stowarzyszenia lub niezgodnych
z Regulaminem Wewnętrznym Stowarzyszenia,
11) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu ze swej działalności
w okresie kadencji,
12) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
13) ustalanie trybu szczegółowego przyjmowania Członków i ich skreślania,
wykluczania,
14) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
w tym podpisywanie umów z Członkami Wspierającymi,
15) rozstrzyganie sporów wewnętrznych pomiędzy Członkami Stowarzyszenia
oraz pomiędzy Członkami i Władzami Stowarzyszenia,

§ 24.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie,
w tym z: Przewodniczącego, Sekretarza i Członka.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie, co najmniej raz do roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
stanu majątkowego i sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
a także kontrolowanie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
oraz żądanie wyjaśnień
3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności
oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu
4) wybór biegłego rewidenta w sytuacjach tego wymagających,
5) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
oraz zebrania Zarządu
6) prawo zgłaszania wniosków do Zarządu w kwestiach związanych z naruszeniami
Statutu, Uchwał i Regulaminu Wewnętrznego Stowarzyszenia w odniesieniu do
działalności Władz Stowarzyszenia, jak i poszczególnych Członków Stowarzyszenia.

4. Komisja Rewizyjna podejmuje swoje decyzje w drodze uchwały.
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów,
w obecności wszystkich jej członków.

5. Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej może określać
regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 § 25.
1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

1) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 15 ust. 2 Statutu, uważa się moment wyboru nowych Władz,
2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
3) odwołania przez Walne Zgromadzenie,
4) pisemnej rezygnacji,
5) śmierci Członka.

2. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, których członkostwo ustało,
wchodzą, na czas do końca kadencji, osoby, które w ostatnio przeprowadzonych wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów. W przypadku braku takich osób, uzupełnienie składu Władz wybieralnych Stowarzyszenia może nastąpić na drodze dołączenia dodatkowej osoby z grona Członków Zwyczajnych za zgodą wszystkich pozostałych Członków danego organu. Uzupełnienie jakkolwiek dokonane - nie może dotyczyć więcej niż połowy składu tych organów.
 
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 26.
1. Do realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie posiada majątek nieruchomy i ruchomy oraz fundusze stanowiące własność Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1) ze składek członkowskich,
2) z dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów oraz świadczeń
Członków Wspierających,
3) z dochodów z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności statutowej
4) ze środków pochodzących z ofiarności publicznej.

3. Składki członkowskie:
1) sposób oraz termin zapłaty składek członkowskich ustalane są corocznie przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
2) Składkę członkowską ustala się jako wielokrotność kwoty podstawowej wysokości
5 złotych. Składka nie może przekraczać kwoty 150 (sto pięćdziesiąt) zł rocznie
3) Członkowie Stowarzyszenia mogą dobrowolnie zadeklarować wpłatę składek
członkowskich w wyższej kwocie od określonej w punkcie 2


§ 27.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, w drodze uchwały. Uchwały zarządu zapadają zgodnie z §22 ust. 6 statu