proponowanie ich porządku dziennego i regulaminu obrad oraz regulaminu.

2. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia podejmowana jest również w sprawie upoważnienia Członka Zarządu (np. Skarbnika) do dokonywania bieżących operacji na koncie bankowym Stowarzyszenia.
 
3. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd,
zgodnie zobowiązującymi przepisami.
 
4. Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy (budżet) uchwalony przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w tym zakresie.
 
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 28.
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązanie się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków upraw uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.


2. Przygotowane projekty zmian statutu, bądź projekt uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinny być umieszczone w porządku dziennym obrad Walnego Zgromadzenia i przekazane do wiadomości Członkom Stowarzyszenia co najmniej na 30 dni przed ustalonym terminem zgromadzenia, wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w § 17. ust.2

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie sposób przeprowadzenia jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, jego majątek nie może być
przeznaczony do podziału pomiędzy Członków, lecz musi być przekazany na cele zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia, w tym np. przekazany na rzecz innej organizacji non-profit działającej na rzecz osiągnięcia tych samych
bądź podobnych celów.
 
§ 29.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

| 1 | 2 | 3 | 4 | Następna strona >>