REGULAMIN WEWNĘTRZNY
 
STOWARZYSZENIA 
HISTORYCZNO-EKSPLORACYJNEGO 
„ODKRYWCY”
 
 
Na podstawie § 1 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Historyczno – Eksploracyjnego „Odkrywcy”, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”  i wypracowanych w toku jego działalności zasad postępowania, tworzy się Regulamin Wewnętrzny Stowarzyszenia Historyczno – Eksploracyjnego „Odkrywcy”, zwany dalej „Regulaminem” i zobowiązuje się wszystkich Członków Stowarzyszenia do jego bezwzględnego przestrzegania.
 
 
Rozdział 1
 
Członkowie Stowarzyszenia – zasady nabywania i utraty członkostwa.
 
 
1. Zasady przyjmowania nowych Członków Stowarzyszenia:
 
I. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia
 
§1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz mająca nieposzlakowaną opinię.
 
§2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, jak również były członek ubiegający się o przywrócenie członkostwa, musi uzyskać rekomendację co najmniej dwóch aktualnych Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 
§3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, zobowiązana jest złożyć Zarządowi Stowarzyszenia wniosek według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 
§4. Wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje w ciągu 14 dni od daty jego złożenia, podejmując w tym przedmiocie uchwałę o przyjęciu, bądź odmowie przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych.
 
§5. Osoba przyjęta uchwałą Zarządu w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, zobowiązana jest uiścić składkę wpisową w terminie 14 dni od daty poinformowania jej o pozytywnie rozpatrzonym wniosku o przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 
§6. Osoba przyjęta w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, zobowiązana jest dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić Zarządowi wydanie legitymacji członkowskiej i przeprowadzenie czynności rejestracyjnych, w tym niezwłocznie przekazać Zarządowi swój adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail, jeżeli go posiada.
 
§7. Osoba przyjęta w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, zobowiązana jest uiścić składkę członkowską w wysokości iloczynu 1/12 części uchwalonej składki rocznej i ilości pełnych miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego, licząc od daty przyjęcia. Składkę tę zobowiązana jest uiścić w terminie 14 dni od daty poinformowania jej o pozytywnie rozpatrzonym wniosku o przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 
II. Członkowie Wspierający Stowarzyszenia
 
§1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna mająca nieposzlakowaną opinię.
 
§2. Osoba fizyczna lub osoba prawna ubiegająca się o przyjęcie w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia, za pośrednictwem swojego pełnomocnika, bądź upoważnionego przedstawiciela, zobowiązana jest złożyć Zarządowi Stowarzyszenia wniosek według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 
§3. Wniosek, o którym mowa w § 2, Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje w ciągu 14 dni od daty jego złożenia, podejmując w tym przedmiocie uchwałę o przyjęciu, bądź odmowie przyjęcia w poczet Członków Wspierających.
 
§4. Osoba fizyczna lub osoba prawna przyjęta uchwałą Zarządu w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia, zobowiązana jest uiścić składkę wpisową w terminie 14 dni od daty poinformowania jej o pozytywnie rozpatrzonym wniosku o przyjęcie w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia.
 
§5. Osoba fizyczna lub osoba prawna przyjęta w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia, zobowiązana jest uiścić składkę członkowską w wysokości iloczynu 1/12 części uchwalonej składki rocznej i ilości pełnych miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego, licząc od daty przyjęcia. Składkę tę zobowiązana jest uiścić w terminie 14 dni od daty poinformowania jej o pozytywnie rozpatrzonym wniosku o przyjęcie w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia.
 
III. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia
 
§1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca nieposzlakowaną opinię oraz w szczególny sposób zasłużona dla Stowarzyszenia.
 
§2. Nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu bądź co najmniej połowy Członków Zwyczajnych.
 
§3. Na 30 dni przed datą Walnego Zebrania, Zarząd bądź Członkowie Zwyczajni zobowiązani są poinformować wszystkich Członków Stowarzyszenia, za pośrednictwem dostępnych środków, o planowanym poddaniu pod głosowanie wniosku o nadanie członkostwa Honorowego z podaniem imienia, nazwiska kandydata oraz uzasadnieniem wniosku.
 
§4. Przed ogłoszeniem porządku dziennego obrad Walnego Zebrania, wnioskodawcy zobowiązani są złożyć Prezydium Walnego Zebrania wniosek według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 
§5. Członek Honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku uiszczania składki wpisowej i składek członkowskich, może jednak dobrowolnie zadeklarować chęć uiszczania składek.
 
2. Zasady utraty członkostwa:
 
I. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia
 
§1. Członkostwo Zwyczajne Stowarzyszenia wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b) zalegania z uiszczeniem składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy od daty granicznej określonej treścią uchwały w przedmiocie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich podjętej przez Walne Zebranie Stowarzyszenia,
c) rażącego naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia, niniejszego Regulaminu, bądź uchwał Walnego Zebrania lub Zarządu Stowarzyszenia,
d) śmierci członka.
 
§2. Pozbawienie członkostwa Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia rozpatrywane jest przez Zarząd na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź na wniosek co najmniej 5 członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.§3. W przedmiocie pozbawienia członkostwa Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia podejmowana jest uchwała Zarządu. 
 
§4. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o pozbawieniu członkostwa Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia, Członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo złożenia odwołania od tej decyzji do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
 
§5. Odwołanie składa się w formie pisemnej, za pośrednictwem Zarządu w zawitym terminie 7 dni od daty doręczenia przez Zarząd pisemnej decyzji w przedmiocie pozbawienia członkostwa. Odwołanie złożone po tym terminie jest nieważne.
 
§6. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjęta w przedmiocie pozbawienia członkostwa jest ostateczna.
 
II. Członkowie Wspierający Stowarzyszenia
 
§1. Członkostwo Wspierające Stowarzyszenia wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b) zalegania z uiszczeniem składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy od daty granicznej określonej treścią uchwały w przedmiocie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich podjętej przez Walne Zebranie Stowarzyszenia,
c) utraty osobowości prawnej w przypadku członka instytucjonalnego,
d) wygaśnięcia umowy, o której mowa w § 11, ust. 7 niniejszego Statutu, w przypadku gdy była ona zawarta na czas określony, bądź rozwiązania jej w inny – przewidziany obowiązującymi przepisami prawa – sposób,
e) rażącego naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia, niniejszego Regulaminu, bądź uchwał Walnego Zebrania lub Zarządu Stowarzyszenia,
 
§2. Pozbawienie członkostwa Członka Wspierającego Stowarzyszenia rozpatrywane jest przez Zarząd na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź na wniosek co najmniej 5 członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 
§3. W przedmiocie pozbawienia członkostwa Członka Wspierającego Stowarzyszenia podejmowana jest uchwała Zarządu.
 

 

§4. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o pozbawieniu członkostwa Członka Wspierającego Stowarzyszenia, Członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo złożenia odwołania od tej decyzji do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 
§5. Odwołanie składa się w formie pisemnej, za pośrednictwem Zarządu w zawitym terminie 7 dni od daty doręczenia przez Zarząd pisemnej decyzji w przedmiocie pozbawienia członkostwa. Odwołanie złożone po tym terminie jest nieważne.
 
§6. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjęta w przedmiocie pozbawienia członkostwa jest ostateczna.
 
III. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia
 
§1. Członkostwo Honorowe Stowarzyszenia wygasa na skutek:
a) dobrowolnego zrzeczenia się tytułu honorowego, bądź wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi, w przypadku gdy Członek Honorowy wywodzi się z grona Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia,
b) rażącego naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia, niniejszego Regulaminu, bądź uchwał Walnego Zebrania lub Zarządu Stowarzyszenia,
 
§2. Pozbawienie członkostwa Członka Honorowego Stowarzyszenia rozpatrywane jest przez Zarząd na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź na wniosek co najmniej 5 członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 
§3. W przedmiocie pozbawienia członkostwa Członka Honorowego Stowarzyszenia podejmowana jest uchwała Zarządu.
 
§4. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o pozbawieniu członkostwa Członka Honorowego Stowarzyszenia, Członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo złożenia odwołania od tej decyzji do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 
§5. Odwołanie składa się w formie pisemnej, za pośrednictwem Zarządu w zawitym terminie 7 dni od daty doręczenia przez Zarząd pisemnej decyzji w przedmiocie pozbawienia członkostwa. Odwołanie złożone po tym terminie jest nieważne.
 
§6. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjęta w przedmiocie pozbawienia członkostwa jest ostateczna.
 
§7. Członkostwo Honorowe Stowarzyszenia nie wygasa na skutek śmierci członka. W takim przypadku, Członka Honorowego Stowarzyszenia, wykreśla się z listy członków Stowarzyszenia, pozostawiając mu tytuł honorowy, o ile nie utracił do niego prawa na podstawie innych przepisów Statutu Stowarzyszenia, niniejszego Regulaminu, bądź uchwały Władz Stowarzyszenia.
 
Rozdział 2
 
Składki członkowskie – wysokość, termin i sposób uiszczania składek
 
 
1. Postanowienia ogólne:
 
§1. Członkowie Stowarzyszenia współtworzą jego majątek poprzez uiszczanie:
a) składek członkowskich,
b) składki wpisowej.
 
2. Wysokość składek:
 
I. Składka członkowska
 
§1. Składka członkowska ważna jest przez cały rok kalendarzowy – od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.
 
§2. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest poprzez podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 
§3. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest jako wielokrotność kwoty bazowej 5 (pięciu) złotych. Składka roczna nie może być wyższa od kwoty 150 (stu pięćdziesięciu) złotych.
 
§4. Członkowie Stowarzyszenia mogą dobrowolnie zadeklarować kwotę uiszczanej przez siebie składki członkowskiej. Kwota ta nie może być niższa od ustalonej postanowieniem uchwały Walnego Zebrania.
 
§5. Osoba przyjęta w poczet Członków Stowarzyszenia, uiszcza składkę członkowską w wysokości iloczynu 1/12 części uchwalonej składki rocznej i ilości pełnych miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego, licząc od daty przyjęcia.
 
II. Składka wpisowa:
 
§1. Składka wpisowa uiszczana jest jednorazowo przez nowoprzyjętego członka Stowarzyszenia, zobowiązanego do jej uiszczenia na podstawie Statutu Stowarzyszenia i niniejszego Regulaminu.
 
§2. Wysokość składki wpisowej ustalana jest poprzez podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
§3. Wysokość składki wpisowej ustalana jest jako wielokrotność kwoty bazowej 5 (pięciu) złotych. Składka roczna nie może być wyższa od kwoty 150 (stu pięćdziesięciu) złotych.
 
§4. Członkowie Stowarzyszenia mogą dobrowolnie zadeklarować kwotę uiszczanej przez siebie składki wpisowej. Kwota ta nie może być niższa od ustalonej postanowieniem uchwały Walnego Zebrania.
 
3. Termin i sposób uiszczania składek:
 
I. Składka członkowska
 
§1. Termin uiszczenia składki członkowskiej upływa z dniem 31 marca każdego roku.
 
§2. Składka członkowska uiszczana jest w całości, chyba że postanowienie uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie stanowi inaczej.
 
§3. Osoba przyjęta w poczet Członków Stowarzyszenia, uiszcza składkę członkowską w terminie 14 dni od daty poinformowania jej przez Zarząd o przyjęciu jej w poczet Członków Stowarzyszenia.
 
§4. Składka członkowska wpłacana jest na rachunek bankowy Stowarzyszenia.
 
§5. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Zarządu, dopuszczalne jest przekazanie składki członkowskiej Skarbnikowi Stowarzyszenia.
 
II. Składka wpisowa
 
§1. Składka wpisowa uiszczana jest w całości, chyba że postanowienie uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie stanowi inaczej.
 
§2. Osoba przyjęta w poczet Członków Stowarzyszenia, uiszcza składkę wpisową w terminie 14 dni od daty poinformowania jej przez Zarząd o przyjęciu jej w poczet Członków Stowarzyszenia. W razie niedopełnienia tego obowiązku, Zarząd podejmuje uchwałę o wykreśleniu tej osoby z listy członków.
 
§3. Składka wpisowa wpłacana jest na rachunek bankowy Stowarzyszenia.
 
§4. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Zarządu, dopuszczalne jest przekazanie składki członkowskiej Skarbnikowi Stowarzyszenia.
 
Rozdział 3
 
Przepisy dyscyplinarne
 
1. Postanowienia ogólne:
 
§1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia, Władze Stowarzyszenia mają prawo stosować środki dyscyplinarne w stosunku do wszystkich Członków Stowarzyszenia. Środkami dyscyplinarnymi są:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) zawieszenie w prawach członkowskich,
d) wykluczenie ze Stowarzyszenia,
e) pozbawienie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia.
 
2. Tryb stosowania środków dyscyplinarnych:
 
I. Upomnienie
 
§1. Upomnienie może być zastosowane wobec każdego Członka Stowarzyszenia, z wyjątkiem Członka Honorowego Stowarzyszenia.
 
§2. Decyzję w sprawie zastosowania upomnienia podejmuje Zarząd bądź Walne Zebranie Stowarzyszenia, wydając w tym przedmiocie uchwałę na zasadach ogólnych.
 
§3. Upomnienie staje się prawomocne z chwilą podjęcia uchwały w tym przedmiocie.
 
§4. Członkowi, wobec którego Zarząd zastosował upomnienie, przysługuje odwołanie od tej decyzji do Walnego Zebrania. Odwołanie składa się w formie pisemnej, za pośrednictwem Zarządu w zawitym terminie 7 dni od daty doręczenia przez Zarząd pisemnej decyzji w przedmiocie upomnienia. Odwołanie złożone po tym terminie jest nieważne.
 
§5. Uchwała Walnego Zebrania podjęta w wyniku rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.
 
II. Nagana
 
§1. Nagana może być zastosowana wobec każdego Członka Stowarzyszenia, z wyjątkiem Członka Honorowego Stowarzyszenia.
 
§2. Decyzję w sprawie zastosowania nagany podejmuje Zarząd bądź Walne Zebranie Stowarzyszenia, wydając w tym przedmiocie uchwałę na zasadach ogólnych.
 
§3. Nagana staje się prawomocna z chwilą podjęcia uchwały w tym przedmiocie.
 
§4. Członkowi, wobec którego Zarząd zastosował naganę, przysługuje odwołanie od tej decyzji do Walnego Zebrania. Odwołanie składa się w formie pisemnej, za pośrednictwem Zarządu w zawitym terminie 7 dni od daty doręczenia przez Zarząd pisemnej decyzji w przedmiocie nagany. Odwołanie złożone po tym terminie jest nieważne.
 
§5. Uchwała Walnego Zebrania podjęta w wyniku rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.
 
III. Zawieszenie w prawach członkowskich
 
§1. Zawieszenie w prawach członkowskich może być zastosowane wobec każdego Członka Stowarzyszenia, z wyjątkiem Członka Honorowego Stowarzyszenia.
 
§2. Decyzję w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich podejmuje Zarząd, wydając w tym przedmiocie uchwałę na zasadach ogólnych.
§3. Zawieszenie w prawach członkowskich staje się prawomocne z chwilą podjęcia uchwały w tym przedmiocie.
 
§4. Zasadność zawieszenia w prawach członkowskich rozpatrywana jest podczas najbliższego Walnego Zebrania, licząc od daty zastosowania tego środka.
 
§5. Do momentu rozpatrzenia zasadności zastosowania środka przez Walne Zebranie, członek zawieszony w prawach członkowskich, pozbawiony jest wszystkich praw,             z wyjątkiem prawa uczestniczenia w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, jednak bez głosu stanowiącego,  o ile wcześniej był do niego uprawniony.
 
§6. Walne Zebranie, rozpatrując zasadność zawieszenia w prawach członkowskich, podejmuje decyzję o uchyleniu tego środka, bądź utrzymaniu go w mocy.
 
§7. W przypadku utrzymania w mocy zawieszenia w prawach członkowskich, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członka wobec którego zastosowano ten środek.
 
§8. Uchwała Walnego Zebrania podjęta w tym przedmiocie jest ostateczna.
 
IV.  Wykluczenie ze Stowarzyszenia
 
§1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może być zastosowane wobec każdego Członka Stowarzyszenia.
 
§2. Decyzję w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, wydając w tym przedmiocie uchwałę na zasadach ogólnych.
 
§3. Zasadność wykluczenia ze Stowarzyszenia rozpatrywana jest podczas najbliższego Walnego Zebrania, licząc od daty zastosowania tego środka.
 
§4. Do momentu rozpatrzenia zasadności wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Walne Zebranie, członek wykluczony ze Stowarzyszenia, pozbawiony jest wszystkich praw.
 
§5. Walne Zebranie, rozpatrując zasadność wykluczenia ze Stowarzyszenia, podejmuje decyzję o uchyleniu tego środka, bądź utrzymaniu go w mocy.
 
§6. W przypadku utrzymania w mocy wykluczenia ze Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia osoby, wobec której zastosowano ten środek.
 
§7. Uchwała Walnego Zebrania podjęta w tym przedmiocie jest ostateczna.
 
V.  Pozbawienie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia
 
§1. Pozbawienie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia może być zastosowane jedynie przez Walne Zebranie.
 
§2. Decyzja w sprawie zastosowania tego środka podejmowana jest w drodze uchwały Walnego Zebrania, w głosowaniu tajnym, przy udziale co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, większością 2/3 głosów.
 
§3. Uchwała Walnego Zebrania podjęta w tym przedmiocie jest ostateczna.
 
3. Przypadki stosowania środków dyscyplinarnych:
 
I. Upomnienie
 
§1. Upomnienie stosowane jest w następujących przypadkach:
a) nie opłacenia – w wyznaczonym uchwałą terminie – składki członkowskiej,
b) naruszenia w sposób oczywisty postanowień Statutu, Regulaminu Wewnętrznego lub uchwał wydanych przez Władze Stowarzyszenia,
c) nie uczestniczenia – bez ważnego powodu – w dwóch kolejnych spotkaniach Stowarzyszenia,
d) uchylania się w sposób oczywisty od uczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia.
 
§2. Upomnienie stosowane jest niezwłocznie po ujawnieniu podstaw do jego zastosowania.
 
II. Nagana
 
§1. Nagana stosowana jest w następujących przypadkach:
a) nie opłacenia – w terminie 30 dni od daty uprzednio otrzymanego upomnienia – składki członkowskiej,
b) permanentnego naruszania w sposób oczywisty postanowień Statutu, Regulaminu Wewnętrznego lub uchwał wydanych przez Władze Stowarzyszenia, pomimo uprzednio otrzymanego upomnienia,
c) nie uczestniczenia – bez ważnego powodu – w dwóch kolejnych spotkaniach Stowarzyszenia, pomimo uprzednio otrzymanego upomnienia,
d) uchylania się w sposób oczywisty od uczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia, pomimo uprzednio otrzymanego upomnienia.
 
§2. Nagana stosowana jest niezwłocznie po ujawnieniu podstaw do jej zastosowania.
 
III. Zawieszenie w prawach członkowskich
 
§1. Zawieszenie w prawach członkowskich stosowane jest w następujących przypadkach:
a) otrzymania w ciągu 6 miesięcy dwóch nagan, licząc od daty prawomocnego zastosowania pierwszej z nich,
b) nie uczestniczenia – bez ważnego powodu – w dwóch kolejnych spotkaniach Stowarzyszenia, pomimo uprzednio otrzymanej nagany,
c) uchylania się w sposób oczywisty od uczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia, pomimo uprzednio otrzymanej nagany.
 
§2. Zawieszenie w prawach członkowskich stosowane jest niezwłocznie po ujawnieniu podstaw do jego zastosowania.
 
IV. Wykluczenie ze Stowarzyszenia
 
§1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia stosowane jest w następujących przypadkach:
a) na pisemny wniosek członka,
b) nie opłacenia składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy od daty granicznej określonej treścią uchwały w przedmiocie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich podjętej przez Walne Zebranie,
c) w wyniku utrzymania w mocy przez Walne Zebranie zawieszenia w prawach członkowskich, zastosowanego uchwałą Zarządu,
d) przejawiania lekceważącej postawy w stosunku do aktów prawnych i uchwał Stowarzyszenia,
e) nie uczestniczenia – bez wyraźnego powodu – w pracach Stowarzyszenia przez okres powyżej 6 miesięcy.
 
§2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia stosowane jest niezwłocznie po ujawnieniu podstaw do jego zastosowania.
 
V. Pozbawienie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia
 
§1. Pozbawienie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia stosowane jest w następujących przypadkach:
a) na pisemny wniosek członka,
b) przejawiania lekceważącej postawy w stosunku do aktów prawnych i uchwał Stowarzyszenia.
 
§2. Pozbawienie godności Członka Honorowego stosowane jest na najbliższym Walnym Zebraniu po ujawnieniu podstaw do jego zastosowania.
<< Poprzednia strona | | Następna strona >>